1. OSNOVE PROGRAMA COREL 9
Uvod u Corel Grafički editor Padajući meniji Palete sa alatkama Paleta Property Bar Usidrene palete Palete boja Statusna linija Prilagođavanje programa Prilagođavanje paleta Otvaranje i zapisivanje datoteke Poništavanje izmena

2. PODEŠAVANJE RADNOG LISTA
Podešavanje dokumenta Lenjiri Mreža Vođice Dodavanje i brisanje listova

3. ALATI ZA PRIKAZIVANJE CRTEŽA
Načini prikazivanja crteža Alatke Zoom Zumiranje obuhvatanjem Paleta sa alatkama Zoom Alatka za kadriranje Kontrolni prikaz Rad sa više prozora Usidrena paleta View Manager

4. IZBOR I POMERANJE OBJEKATA
Biranje objekata Izbor više objekata Izbor popunjenih objekata Prelazak na drugi objekat Izbor skrivenih objekata Izbor objekata unutar grupe Pomeranje objekata Usmereno pomeranje Prilagođavanje tastera Pomeranje tasterima Pomeranje paletom Property Upotreba palete Transform I Upotreba palete Transform II Poništavanje komande

5. TRANSFORMISANJE OBJEKATA
Određivanje veličine objekta Promena veličine tasterima Veličina paletom Property Veličina paletom Transformation Rotiranje objekta Preciznije rotiranje Iskošavanje objekta Povežite korake

6. ALATKE ZA CRTANJE
Upoznajte alatke za crtanje Ovali i četvorougli I Ovali i četvorougli II Oblikovanje elemenata Crtanje poligona Izmene poligona Crtanje spirale Alatka za crtanje mreže Crtanje slobodnom rukom Crtanje ortogonalnih linija Crtanje Bezierovih linija Alatka Artistic Media Crtanje kotnih linija Povezujuće linije

7. UMNOŽAVANJE I BRISANJE OBJEKATA
Alatka Cut Korišćenje tastera + Komanda Duplicate Pomeranje i dupliciranje Kloniranje objekata Kopiranje karakteristika Brisanje objekata

8. RAD SA ČVOROVIMA
Alatka Shape Oblikovanje krivina Dodavanje i brisanje čvorova Alatke Shape na tekstu Alatke Knife i Eraser Slobodna transformacija Automatsko iscrtavanje konture

9. RASPOREĐIVANJE OBJEKATA
Poravnavanje objekata I Poravnavanje objekata II Raspoređivanje objekata I Raspoređivanje objekata II Kombinovanje objekata Komanda Intersect Komanda Trim Komanda Weld Redosled objekata I Grupisanje objekata I Redosled objekata II Grupisanje objekata II Zaključavanje objekata Komanda Object Menager Menjanje osobina objekata Promena rasporeda objekata Pravljenje slojeva Simboli Object Menager-a Organizovanje unutar sloja Izmene na svim slojevima Matični sloj

10. RAD SA TEKSTOM
Tekst u pasusima Konvertovanje teksta Izrada stilizovanog teksta Izrada teksta u pasusima Promena fonta Formatiranje teksta Razmak između slova i redova Raspoređivanje teksta u kolone Tabulatori i uvlačenje pasusa Promena veličine teksta Stilovi teksta u pasusima Izmena stila Provera pravopisa I Provera pravopisa II Komanda Type Assist Upotreba sinonima Promena slova Prilago|avanje putanji I Prilagođavanje putanji II Usklađivanje teksta i grafike

11. POPUNJAVANJE OBJEKATA
Izbor palete Korišćenje palete Vrste punjenja Interactive Fill Interactive Mesh Fill Stvaranje preliva I Vrste preliva Definisanje preliva I Definisanje preliva II Šare I Šare II Stvaranje šare Teksturne šare Prilagođavanje tekstura Popuna PostScript Promena standardnih boja Kopiranje popuna

12. OKVIRNE LINIJE
Dodeljivanje okvira Promena debljine okvira Okvirne linije iza popune Skaliranje okvirne linije Uglovi i završetci linija Stilovi strelica Tipovi linija

13. SPECIJALNI EFEKTI
Interaktivna prozirnost Komanda Blend I Komanda Blend II Interactive Distortion I Interactive Distortion II Interactive Envelop I Interactive Envelop II Interactive Extrude Naglašavanje bojom Obaranje istisnutih ivica Osvetljavanje istisnutih ivica Rotiranje istisnutog objekta Bačene senke I Bačene senke II Rezolucija senke Stvaranje perspektive Koncentrične konture Efekat sočiva Efekat Power clips I Efekat Power clips II

14. RAD SA BITMAPAMA
O bitmapama Prevo|enje u bitmapu Izmene bitmape Bitmap Color Mask Alatka Shape Efekti mešanja boja Specijalni efekti

15. IZLAZAK NA WEB
Mogućnosti na Web-u Upotreba HTML I Upotreba HTML II Stvaranje veza I Stvaranje veza II HTML tekst

16. RAZMENA PODATAKA
Otvaranje gotovih crteža Izmena učitanog crteža Izvoženje u Word Izvoženje crteža

17. ŠTAMPANJE
Dijalog komande Print Prikaz pre štampanja Razdvajanje boja: 18. SIMBOLI I SKRIPTOVI
Simboli Skriptovi i efekti Pravljenje skripta Upotreba albuma