1. OSNOVNE FUNKCIJE
Kombinacije tastera za prečicu Help i Office Assistant Korišćenje WordWrap-a Menjanje fonta Opcije podvlačenja Alatke za formatiranje Poravnanje teksta Čuvanje dokumenta

2. RAD SA TEKSTOM
Uklanjanje teksta Insert i Overtype Označavanje teksta Još načina za obeležavanje Funkcija Select All

3. ČUVANJE DOKUMENATA KAO HTML
Kreiranje nacrta Čuvanje HTML fajlova Organizovanje teksta Skrivanje teksta Pomeranje teksta Čuvanje dokumenata

4. FORMATIRANJE DOKUMENTA
Podešavanje stranice Podešavanje paragrafa Ubacivanje datuma i vremena Ubacivanje AutoText-a Provera pravopisa i gramatike Pregled pre štampanja Štampanje Čuvanje fajlova

5. MAIL MERGE
Mail Merge Wizard Štampanje koverti Kreiranje natpisa Cirkularne E-mail poruke

6. SMART TAGOVI
Opcije Smart tagova Paste opcije AutoCorrect opcije

7. RAD SA GRAFIKAMA I GRAFIKONIMA
Dodavanje grafike Pozicioniranje i veličina grafike Napredno proširivanje teksta Brisanje grafike Kreiranje i modifikovanje grafikona Importovanje podataka iz Excel-a Kreiranje i modifikovanje dijagrama

8. RAD SA TABELAMA
Kreiranje tabele Modifikovanje granica tabele Dodeljivanje AutoFormat-a Unošenje teksta Revizija tabela Korišćenje Excel podataka Korišćenje formula u tabelama Modifikovanje formata tabele

9. UPRAVLJANJE DOKUMENATIMA
Upravljanje fajlovima i folderima Korišćenje šablona Čuvanje dokumenata

10. RAD SA DOKUMENTIMA
Kreiranje i dodeljivanje stilova Napomene i beleške Master i poddokument Ubacivanje i modifikovanje sadržaja Kreiranje unakrsnih referenci Markiranje unosa Ubacivanje i modifikovanje indeksa

11. FORMATIRANJE DOKUMENTA
Čišćenje formata Navigacija dokumenta Posebni formulari Zaštita formulara Distribucija formulara Zaglavlja i fusnote Rad sa kolonama Prelomi i brojevi stranica

12. PRILAGOĐAVANJE WORD-a
Kreiranje makroa Aktiviranje makroa Ispravljanje makroa Kreiranje posebnog menija Dugmad na Toolbaru

13. SARADNJA RADNIH GRUPA
Poređenje i spajanje Ubacivanje i ispravljanje Pregledanje dokumenata Unošenje izmena Napredne opcije dokumenta Različite verzije dokumenata Podrazumevane lokacije fajla Dodavanje digitalnih potpisa