1.Koncept i alati
Radna okolina Koordinate i pomoćna mreža Koncept i radni parametri

2.Podešavanje projekta
Kreiranje posebnog tipa linije (Line Type) Kreiranje posebnog tipa šrafure (Fill Type) Kreiranje višeslojnog zida Kreiranje slojeva (Layer-a) Kreiranje kombinacije Layer-a Kreiranje View Set-ova Dodeljivanje View Set-ova

3.Kreiranje virtuelnog objekta
Crtanje podne ploče Kreiranje pravih zidova Kreiranje zakrivljenih zidova Postavljanje stubova Crtanje spoljne staze

4.Sagledavanje objekata
Navigaciona paleta i Preview Opcija 3D Projection Interaktivni 3D okvir

5.Rad sa etažama
Kreiranje galerije Dodavanje etaže u Project Documents Konstrukcija tavanice Crtanje krovne ravni

6.Razvijanje dizajna
Presek kroz objekat Dodavanje spoljnih i unutrašnjih zidova Kreiranje ravnog krova

7.Vrata i prozori
Crtanje ulaznih vrata Postavljanje prozora Automatsko kotiranje Dodavanje krovnog prozora

8.Unutrašnje komunikacije
Crtanje stepeništa Izmene na podu galerije Obeležavanje prostorija Crtanje ograde na balkonu Crtanje sanitarne opreme

9.Crtanje tavanice
Tavanica iznad izložbenog prostora Tavanica iznad ulaza Pozicioniranje svetala

10.Kompletiranje situacije
Određivanje ivice terena Crtanje linija na terenu Pretvaranje kontura u 3D mrežu

11.Predmer i lista elemenata
Izrada predmera Formatiranje Schedule okvira Pregled Schedule okvira

12.Prezentacija projekta
Podešavanje perspektive Čuvanje pogleda Kreiranje animacije Kreiranje VR objekta Podešavanje VR scene Kreiranje studije osunčanosti Kreiranje 3D preseka Upotreba 3D presečnih ravni

13.Izvedeni crteži
Kreiranje tipskog crteža Dodavanje crteža Pozicioniranje crteža na listu Kreiranje View Set-a za štampanje Dodavanje crteža View Set-u

14.Izrada detalja
Određivanje razmere i veličine detalja Postavljanje markera Dopunjavanje detalja

15.Praćenje projekta
Kreiranje Mark-up Entry-a Deljenje podataka Arhiviranje projekta